?what has happened to you dear

بدست soorena

خاصیت آدمیزاد است که زمان , بر حافظه اش و هر آنچه روزگاری از بر بود , گرد نسیان بپاشد…خودش را هم  اگر هر روز در آینه تکرار نمیکرد, بسادگی فراموش کرده بود… 

و این دو خط توجیه شاعرانه ای است بر بیسوادی روز افزون من :)

Advertisements