فکر های بازیگوش

بدست soorena

در لحظه ذهنم مینویسد و مینویسد و بایگانی میکند و چه نوشته های پر آب و تابی هم از آب در می آیند… اما عجیب  تمرکز نوشتن ندارم…پای صفحه شیشه ای که مینشینم  انگار آن داستان سرایی ها همه بی مزه و نانوشتنی به نظر می آیند…ذهنم مشغول است هزار جا میرود, نه از نوع بدش که از نوع متنوع خوشایندش; اما همین در لحظه به هزار و یک چیز فکر کردن است که تمرکزم را گرفته…اگر نمینویسم از سر ناراحتی نیست. از تجمع فکر هاست در سرم و انباشت کارهای عقب مانده و بدو بدو ها :)حتی فیلم ندیده ام خیلی وقت است…چه کسی باورش میشود؟ :))

ممنون که هنوز سر میزنید…

Advertisements