بهشت!

بدست soorena

این موجود مضحک ساعت دوازده شب زنگ زده میگه:» من یه مشکل فلسفی پیدا کرده م! چطوره که پسر شهین خانوم , که تو کل سریال فقط یه بار رفت نون خرید برای افطار , هم رفته بود بهشت!» میگم :»عزیز دل ! پسر شهین خانوم رو جناب مقدم بخاطر ظاهر ملکوتی و محاسن بلندش فرستاده بهشت ! بفهم و گیر نده :دی «

Advertisements