don’t analyze this plz

بدست soorena

لحظه هایی هست که آرزو میکنی قسمت analyze this مغزت هم یک کلید on  و off  داشت که میشد هر وقت خواستی تغییرش دهی , تا مجبور نشوی همه چیز را تجریه و تحلیل کنی و فسفر خرج کنی…بلکه مغز بینوا هم هوایی بخورد , استراحتی بکند , سرش را بندازد پایین و مثل بچه های خوب زندگیش را بکند…خب حتم دارم وقتی نیت کردی دکمه آف کذایی را بزنی نباید بروی سراغ The Night Porter و امثالهم…خب چون طبعا هضم این روابط سادومازوخیستیک هیجان انگیز ! و بدتر از آن همذات پنداری با شخصیت ها انرژی میبرد…آخر سر هم چیز دندان گیری دستت را نمیگیرد…القصه آقایان پازولینی , برتولوچی و هانکه کلی یادتان کردم…حتی یاد برگمان عزیزم هم کمی تا قسمتی افتادم…اما روی هم با فیلم حال نکردم آقا جان حال نکردم…دیگر گشتن و پیدا کردن پرتقال فروش این وسط به عهده خودتان …

Advertisements