ها:)

بدست soorena

خب خیلی طبیعیه که وقتی با ۶ تا داف میری بیرون و بینشنون بر میخوری احساس خود داف بینی لذت بخشی بهت دست بده دیگه:دی ها اونوقت باز هم خیلی طبیعیه که وقتی گارسون بی ادب بجای انجام وظیفه متلک بارت میکنه بجای اینکه روحیات مامانیستیت گل کنه و مثل میتی کمن کارت نظام پزشکیتو در بیاری بکنی تو چشش, یه لبخند مکش مرگ ما تحویلش بدی و خودت رو بسپری دست خنده های سبک سرانه ۶ تا دختر خوشگل ۱۸ تا ۲۲ ساله و آروم بگیری بشینی سر جات و فقط سعی کنی احساس گارسون بیچاره رو از دیدن اینهمه زیبایی یه جا درک کنی و بدون اینکه بهت بر بخوره و بدون اینکه توی دلت فحش و ناسزا بارش کنی موقرانه لبخند بزنی …یا وقتی ویراژ میدن توی خیابونای شلوغ  و پر ترافیک و ساسی مانکن رو تا ته بلند میکنن هی دلت نلرزه که ماشین های بغلی حقوق شهروندیشون ضایع میشه یا اون بچه مزلف ماشین بغلی خیالایی میکنه فقط خودتو  بسپری دست یه سری دختر بی دغدغه و سر خوش و پا به پاشون حرکات موزون انجام بدی و تو دلت احساس کنی که یهو ۱۸ ساله شدی بلکتم کمتر:)

Advertisements