صرفه جویی

بدست soorena

اگر ADSL معنیش صرفه جویی در وقته پس چرا من از کار و زندگی ساقط شده م؟D:

Advertisements