نوزاد

بدست soorena

تصمیم خودم را گرفته ام…مدتهاست…میخواهم کسی را استخدام کنم تا دست و پایم را به تخت زنجیر کند…و چند روزی حواسش به من باشد و هر از گاهی آب و نانی دستم بدهد تا از گرسنگی تلف نشوم…میدانم خوب میدانم چه اتفاقی می افتد… چند روزی درد میکشم چند روزی داد میزنم همه مصیبت های عالم سرم خراب میشود و در عوض پاکِ پاک میشوم …پاک و سبک مثل نوزادی تازه متولد شده…

عجب بلای خانمان سوزی است اعتیاد به اینترنت…

Advertisements