چندگانه

بدست soorena

فکر میکنم این روزها که کجای زندگیم جا دهم کتاب های نخوانده ,  فیلمهای ندیده  , مسافرت های نرفته و تجربه های هیجان انگیز عقیم مانده زندگیم را…بی آنکه دغدغه درس های نخوانده را داشته باشم و سوادی را که دارد رفته رفته تبدیل به خاطره ای مفرح میشود …

Advertisements