آن مرد آمد…

بدست soorena

«در واگویه خاطره های مه آلود

و خاکستری

به دنیا آمدم

بالیدم

بزرگ شدم

ساقه ترد گیاهی در گذار آب های وحشت

به دریا نپیوستم

چون قطره آبی زلال

به خاک برگشتم

به زهدان مادری که از آن به دنیا آمده بودم

به هیات انسان نخستینی

در تردید زیستن

و ماندن»

*از کتاب سالمرگی- نوشته اصغر الهی

به بهانه نوشته ای درباره اصغر الهی…نویسنده پزشک و انسانی والا که کمتر مجال دیده شدن داشته است…

به بهانه دوباره خوانی سالمرگی …لی لا…سیاوش…خانم خانما…آن نثر پر کشش و جذاب و حرکت سیال ذهن که با همه پیچیدگی ها همراهمان میکند… و دور تسلسل ناپذیر مرگ و زندگی…

بخوانید در روزنامه اعتماد امروز

 زندگی در سالمرگی نقد/گفتگو با اصغر الهی

و  ساقه ترد گیاهی در گذر آبهای وحشت

 

 

Advertisements